Boka demo

Rapporteringsskyldighet med avseende på portföljförvaltning (2017/565 Artikel 60)

Rapporteringsskyldighet med avseende på portföljförvaltning (2017/565 Artikel 60)

I detta blogginlägg tar vi upp vad ett värdepappersbolag som bedriver diskretionär portföljförvaltning behöver rapportera och hur ofta. Vi är inte Jurister utan arbetar med IT och tillhandahåller dessa rapporter till många av våra kunder. Därför har vi en praktisk och djuplodad kompetens inom området och dess regelverk.

Sammanfattning

Detta är en lag som innebär att om man bryter mot densamma, har regulatoriska myndigheten (FI) möjlighet att förelägga en bot.

EU KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/565 Artikel 60

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0565&from=EN

Om man bedriver diskretionär portföljförvaltning behöver man skicka ut en rapport till varje kund minst var sjätte månad (finns undantag se mer nedan) och rapporten skall innehålla:

 • Namn på värdepappersbolaget (60.2 a)
 • Namn på kontot/portföljen (60.2 b)
 • Information om värdet på varje enskilt finansiellt instrument vid periodens början och periodens slut. (60.2 c)
 • Utvecklingen av hela portföljen under perioden (60.2 c)
 • Den totala summan av arvoden och avgifter under perioden (60.2 d)
 • En jämförelse av utvecklingen under den aktuella perioden, om sådan finns överenskommen med kunden (60.2 e)
 • Det totala belopp som erhållna utdelningar, räntor och andra utbetalningar resulterat i (60.2 f)
 • Uppgifter om andra företagshändelser som ger upphov till rättigheter avseende finansiella instrument i portföljen (60.2 g)
 • Varje transaktion som utförts under perioden med datum (om kunden inte får varje transaktion på varaktigt medium (60.2 h)

Två viktiga punkter att tänka på

 1. Om man hanterar kunden över flera depåer skall rapporten vara på aggregerad nivå. När lagstiftaren pratar om Portfölj är det inte att likställa med Depå.
 1. Rapporteringsskyldighet enligt 2017/565 Artikel 60 gäller för värdepappersbolag som bedriver diskretionär portföljförvaltning. Således är det inte samma regler som gäller för den rapportering som en bank eller ett depåinstitut är skyldiga att göra. Detta innebär att de som väljer att hänvisa kunder till rapporter som den depåförande banken/depåinstitutet tillhandahåller är inte compliant.

Låt oss kliva in i detaljer!

Det är förvisso ”bara” åtta (8) saker denna rapport skall innehålla, men ”the devil is in the details”.

1. Värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltningstjänster till kunder ska till varje enskild kund lämna regelbundna rapporter på ett varaktigt medium om den portföljförvaltningsverksamhet som utförts för kundens räkning, såvida inte sådana rapporter tillhandahålls av en annan person.

Kommentar: Vem denna ”annan person” i detta fall är framstår som förhållandevis otydligt, då man i Sverige inte kan outsourca diskretionär portföljförvaltning. Vår tolkning är att väldigt få, om ens något bolag som bedriver diskretionär portföljförvaltning, kommer undan med Artikel 60.1.

2. Regelbundna rapporter enligt punkt 1 ska ge en rättvisande och välavvägd bild av verksamheten och av portföljens utveckling under rapporteringsperioden och, beroende på vad som är relevant, innefatta följande uppgifter:

Kommentar:  Beroende av vad som är relevant är en intressant skrivning. Vår tolkning är att om ett bolag väljer att inte ta med någon av punkterna bör man ha en bra förklaring om FI kommer på platsbesök.

2.a) Värdepappersföretagets namn.

Kommentar: Detta innebär att det inte går att skicka eller hänvisa kunden till t.ex. Avanza eller Nordnet då det ska stå värdepappersbolagets namn på rapporten.

2.b) Namn eller annan beteckning på kundens konto.

Kommentar: Om det endast är en depå är det tillräckligt att ange t.ex. depånumret men om det är en Portfölj bör man skriva Portföljen/Mandatets namn.

3. Översikt över portföljens innehåll och värde, däribland närmare uppgifter om de enskilda finansiella instrumenten, deras marknadsvärde eller skäliga värde om marknadsvärde saknas och behållningen i början och i slutet av perioden samt portföljens utveckling under perioden.

Kommentar: Här behöver man alltså värdet på samtliga finansiella instrument, inte bara det totala marknadsvärdet. Det finns ett antal öppna frågor som varje bolag behöver notera och dokumentera.

 • Hur hanterar man de finansiella instrument som inte fanns i början av perioden och som inte finns i slutet av perioden?
 • Portföljens utveckling under perioden är det i % eller kronor och hur hanterar man värdeutvecklingen per dag eller skillnaden mellan början och i slutet av perioden?

4. Den totala summan av arvoden och avgifter under perioden, inklusive en specifikation av minst de totala förvaltningsarvodena och kostnaderna i samband med utförandet, och i förekommande fall, en uppgift om att en mer detaljerad fördelning kan tillhandahållas på begäran.

Kommentar: Här är vår tolkning att man behöver specificera de totala förvaltningsarvodena under året. Därtill kommer att en mer detaljerad fördelning kan tillhandahållas på begäran eller hänvisa till aktuellt depåinstitut.

5. En jämförelse av utvecklingen under den period som omfattas av rapporten med det referensvärde för investeringsutvecklingen (i förekommande fall) som värdepappersföretaget och kunden har kommit överens om.

Kommentar: Här är en rapporeringspunkt som är beroende av vad man har kommit överens om med sin kund. Viktigt är att om man har kommit överens om ett referensvärde, att man har avtal med (om det är ett index) index leverantörer t.ex. MSCI. I avtalet regleras att ni får använda detta index i rapporter till kunder. Konsekvensen av avsaknad av denna överenskommelse kan bli en kostsam historia om index leverantören kommer fram till att man har använt det utan tillstånd. Notera att bara för att värdepappersbolaget kan se index värdet hos Avanza/Nordnet eller sin Bloomberg/Infront terminal, innebär det inte att man har rätt att använda detta index i sina rapporter.

6. Det totala belopp som erhållna utdelningar, räntor och andra utbetalningar i kundens portfölj uppgår till under rapporteringsperioden.

Kommentar: Ett relativt tydligt krav. Dock ser vi ofta att många av våra kunder missat detta krav i samband med att vi påbörjar ett nytt uppdrag.

7. Uppgifter om andra företagshändelser som ger upphov till rättigheter avseende finansiella instrument i portföljen.

Kommentar: Här är vår tolkning att om det t.ex. har skett en split, ska den informationen finnas med i rapporten. Detta är relaterat till vår kommentar till C & A ovan. Hur hanterar man om de finansiella instrumenten har införskaffats efter periodens början då det har skett en split och sedan avyttrats? Interna riktlinjer för detta måste finnas.

8. Varje transaktion som utförts under perioden ska i förekommande fall åtföljas av den information som avses i artikel 59.4 c, såvida inte kunden väljer att erhålla information om utförda transaktioner för varje enskild transaktion, då punkt 4 i denna artikel ska tillämpas.

Kommentar:  Artikel 59.4 c stipulerar att man skall rapportera Handelsdag. Det betyder att man måste ha med varje transaktion i rapporten. Vår tolkning är att minst dessa datapunkter skall finnas:

 • Finansiella instrument
 • Transaktionstyp
 • Datum
 • Värde

Vissa har även tolkat det som att dessa datapunkter också ska finnas med:

 • Volym
 • Pris

Hur ofta ska man skicka ut rapporten?

Enligt det i den svenska översättningen av lagstiftningen anges att rapporten ska skickas ut var sjätte (6) månad. Dock kan det finnas fallgropar i detta, då det redan i samma artikel under paragraf Artikel 60.3 a hänvisas man till ”en gång under det berörda kvartalet”. Det är helt enkelt ett översättningsfel i den svenska översättningen.

3 Den regelbundna rapport som avses i punkt 1 ska tillhandahållas en gång var sjätte månad, utom i följande fall:

Ser man vad motsvarande text säger på engelska och tyska

3 The periodic statement referred to in paragraph 1 shall be provided once every three months, except in the following cases:

3 Die in Absatz 1 genannte periodische Aufstellung wird außer in den nachfolgend aufgeführten Fällen alle drei Monate vorgelegt:

Kommentar: Three and drei är tre inte sex, men men även EU kan göra fel. Dock vågar vi inte ha en egen tolkning utan hänvisar varje värdepappersbolag att stämma av med sin Compliance. Men det finns ett antal undantag.

3 a) Om värdepappersföretaget erbjuder sina kunder ett onlinesystem som uppfyller kraven för ett varaktigt medium, där aktuella värderingar av kundens portfölj tillhandahålls och där kunden enkelt kan få tillgång till den information som krävs enligt artikel 63.2 och företaget har belägg för att kunden har konsulterat en värdering av portföljen minst en gång under det berörda kvartalet.

Kommentar: Här kan tyckas att så länge kunden har tillgång att se det på Avanza/Nordnet/Metafore så behöver man inte rapportera. Men då bör man läsa och begrunda vad ”företaget har belägg för att kunden har konsulterat en värdering av portföljen minst en gång under det berörda kvartalet” innebär. Dvs man måste säkerställa att samtliga kunder loggar in minst en gång var sjätte månad och att man har det dokumenterat. Om en kund avviker från detta blir innebörden att det bolaget inte Compliant. Men om man får alla kunder att logga in och inte missar en enda så slipper man rapportera.

3 b) I de fall som omfattas av punkt 4 ska regelbundna rapporter tillhandahållas minst en gång var tolfte månad.

Kommentar: I de fall kunden får alla transaktioner omgående på ett varaktigt medium, behöver man bara rapportera en gång per år.

3 c) Om avtalet mellan ett värdepappersföretag och en kund avseende en portföljförvaltningstjänst medger en portfölj med lånat kapital ska regelbundna rapporter tillhandahållas minst en gång i månaden.

Kommentar: ”portföljförvaltningstjänst medger en portfölj med lånat kapital”
Det står medger inte att man nyttjar det. Har Värdepappersbolaget övertagit en depå och har fulla rättigheter samt om depån medger belåning hamnar man i en gråzon. Här är vår rekommendation att konsultera er Compliance. Juridik är inte svart eller vitt men när man får besök av Finansinspektionen behövs ett bra svar.

Paragraf 60.4 förtydligar vilka regler som gäller om ni väljer att skicka information till kunden om utförda transaktioner för varje enskild transaktion.

4. Om kunden väljer att ta emot information om utförda transaktioner för varje enskild transaktion ska värdepappersföretagen omgående när portföljförvaltaren utför en transaktion tillhandahålla kunden all väsentlig information om transaktionen på ett varaktigt medium. Värdepappersföretaget ska översända en bekräftelse till kunden om transaktionen med den information som anges i artikel 59.4 senast den första affärsdagen efter utförandet eller, om värdepappersföretaget tar emot bekräftelsen från en tredje part, senast den första affärsdagen efter mottagandet av bekräftelsen från den tredje parten. Det andra stycket ska inte tillämpas om bekräftelsen skulle innehålla samma information som en bekräftelse som omgående ska översändas till kunden av en annan person.

Vi på Metafore hjälper er gärna med att få ordning på er rapportering enligt EU KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/565 Artikel 60